top of page

הערת שוליים

פרוזה ספור שכתבתי במסגרת תחרות של עתון הארץ.

לא יכול לפרסם אותו, היות ואחד התנאים, שהוא לא פורסם בשום מקום

ואסור לציין את שם המחבר.

לכן הספור לא יופיע בו, עד אשר אזכה,

בעזרת השם

שהוא שומר ומוביל אותי מלמעלה.

רשאים לעודד לתת בכפיים

ולשמוח איתי המון כשאזכה.

ואם אזכה

הספור יפורסם בעיתון ויש גם תגמול כספי

שהינו שולי עבורי.

אז תחזיקו לי אצבעות.
Komentar


bottom of page