top of page

שלושה בתי כנסת בבאר שבע

בית כנסת "חוני המעגל" שמו הכריע לגבי נושא הויטראז',

מים, מביא הגשם שהובילו ל- 2 הפסוקים:

"כי אם בתורת ה' יהגה יומם וליל".

והפסוק השני, "והיה כעץ שתול על פלגי מים".

נושא המים ו 2 הפסוקים הכתיבו את העיצוב

בכל 12 החלונות כתמונה אחת מתמשכת ושלמה.

בית הכנסת "אורח חיים"

הנושאים שנבחרו בעיצה אחת עם ועד בית הכנסת והאדריכל הם:

כלי נגינה בחלק התחתון של החלונות.

"הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל ובכנור,

הללוהו בתף ובמחול".

בחלונות הבאים :

הללוהו במנים ועגב, הללוהו בצלצלי -

שמע, הללוהו בצלצלי תרועה".

ובחלק העליון:

מקומות קדושים בירושלים,

ובתוספת מעמד הר סיני ובית המקדש.

בבית כנסת "אריאל",

נקראתי להציע פתרון שיהיה מאיר עיניים ולבב אנוש.

ראה אמר לי אביו של התורם:

אני רוצה שיהיה עשיר כמו בקשת.

עניתי לו שיסיר כל דאגה מליבו, ומראש ראיתי את התוצאה הסופית.

ומהי , אתה שואל?

גאווה, התלהבות, שמחה ואושר רב.

בית כנסת נוסף בבאר שבע היתה תרומה של הבנים

לזכר אביהם שנפטר.

עיצבתי ויטראז'ים לצידי ההיכל.

מה שלא ידעתי שאחד האחים יהודה כהן

ידידי עוד מהתיכון, לצערי גם הוא נפטר ז"ל.

ואני שמח בחלקי, שמצאתי חברים חדשים לחיים.

אדריכל: יורם גדעוני

 

bottom of page