top of page

שני בתי כנסת בבאר שבע

תודה! הטופס נשלח בהצלחה. מיד נחזור אליך.

בית כנסת "חוני המעגל" שמו הכריע לגבי נושא הויטראז',

מים, מביא הגשם שהובילו ל- 2 הפסוקים:

"כי אם בתורת ה' יהגה יומם וליל".

והפסוק השני, "והיה כעץ שתול על פלגי מים".

נושא המים ו 2 הפסוקים הכתיבו את העיצוב

בכל 12 החלונות כתמונה אחת מתמשכת ושלמה.

בית הכנסת "אורח חיים"

הנושאים שנבחרו בעיצה אחת עם ועד בית הכנסת והאדריכל הם:

כלי נגינה בחלק התחתון של החלונות.

"הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל ובכנור,

הללוהו בתף ובמחול".

בחלונות הבאים :

הללוהו במנים ועגב, הללוהו בצלצלי -

שמע, הללוהו בצלצלי תרועה".

ובחלק העליון:

מקומות קדושים בירושלים,

ובתוספת מעמד הר סיני ובית המקדש.

בבית כנסת "אריאל",

נקראתי להציע פתרון שיהיה מאיר עיניים ולבב אנוש.

ראה אמר לי אביו של התורם:

אני רוצה שיהיה עשיר כמו בקשת.

עניתי לו שיסיר כל דאגה מליבו, ומראש ראיתי את התוצאה הסופית.

ומהי , אתה שואל?

גאווה, התלהבות, שמחה ואושר רב.

ואני שמח בחלקי, שמצאתי חברים חדשים לחיים.

אדריכל: יורם גדעוני

bottom of page